Swarovski 1122 Round Stones Rivoli Chaton velikost SS39 (8mm)

z 2
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT TURQUOISE 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva LIGHT TURQUOISE (263). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT TURQUOISE 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 BERMUDA BLUE 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) BERMUDA BLUE (BB). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušený ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 BERMUDA BLUE 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILK 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SILK (391). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní stra ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILK 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILVER NIGHT 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) SILVER NIGHT (SINI). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 brouše ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILVER NIGHT 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 DENIM BLUE 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva DENIM BLUE (226). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadn ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 DENIM BLUE 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 ANTIQUE PINK 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) ANTIQUE PINK (ANTP). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 brouše ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 ANTIQUE PINK 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 BRONZE SHADE 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) BRONZE SHADE (BRSH). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 brouše ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 BRONZE SHADE 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SUNFLOWER 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SUNFLOWER (292). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SUNFLOWER 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CRYSTAL VITRAIL LIGHT 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) VITRAIL LIGHT (VL). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušen ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CRYSTAL VITRAIL LIGHT 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CRYSTAL VITRAIL MEDIUM 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) VITRAIL MEDIUM (VM). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 brouše ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CRYSTAL VITRAIL MEDIUM 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 VIOLET 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva VIOLET (371). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní st ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 VIOLET 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 TOPAZ 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva TOPAZ (203). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní str ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 TOPAZ 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 JET 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva JET (280). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní stran ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 JET 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SMOKED TOPAZ 8mm popis: SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SMOKED TOPAZ (220). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených p ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SMOKED TOPAZ 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILVER SHADE 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) SILVER SHADE (SSHA). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 brouše ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILVER SHADE 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SIAM 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SIAM (208). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní stra ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SIAM 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SAPPHIRE 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SAPPHIRE (206). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SAPPHIRE 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 ROSE 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva ROSE (209). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní stra ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 ROSE 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 RED MAGMA 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva RED MAGMA (REDM). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadn ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 RED MAGMA 8mm

12 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 PERIDOT 8mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva PERIDOT (214). Velikost 8mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní s ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 PERIDOT 8mm

12 Kč cena za balení
=
1 2